แนะนำการใช้บทเรียน

1. ก่อนการใช้บทเรียนควรศึกษา คำแนะนำการใช้บทเรียน เพื่อประสิทธิภาพของการเรียน
จากปุ่ม

2. ควรอ่าน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อจะได้ทราบถึงเป้าหมายในการเรียน
จากปุ่ม

3. ก่อนการเรียนควรทำ แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตัวเอง
จากปุ่ม

4. เมื่อศึกษาบทเรียนตามสมควรแล้วก่อนออกจากบทเรียนควรทำ แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้เปรียบเทียบกับก่อนเรียน
จากปุ่ม

5. เมื่อศึกษาบทเรียนตามสมควรแล้วยังรู้สึกว่าไม่เข้าใจ ผู้เรียนก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากปุ่ม

6. ทุกหน้าของเนื้อหาจะมีปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าแรก หรือหน้าหลัก