ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีความรู้ และเข้าใจหลักการเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. เข้าใจกระบวนทำงานของโปรแกรม Desktop Author
3. เข้าใจหลักการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. เห็นคุณค่าของการนำเสนองานในลักษณะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์